начало

Задачи и отговорности

Националният съвет по превенция на СПИН, туберкулоза и сексуално предавани инфекции (СПИ):

Разработва и предлага на Министерския съвет Национални политики за профилактика и ограничаване разпространението на СПИН, туберкулоза и СПИ;

Предлага на Министерския съвет Национални програми за превенция и контрол на СПИН, туберкулоза и СПИ;

Координира дейностите на държавните органи за предотвратяване на СПИН, туберкулоза и СПИ;

Анализира данните за разпространението на СПИН и туберкулоза, като информира Министерския съвет и обществеността за съществуващите тенденции, предлага мерки за намаляване на заболяемостта, както и за последиците за здравето на нацията;

Осъществява връзка и подпомага дейностите на неправителствените организации, работещи с рисковите по отношение на ХИВ/СПИН, туберкулоза и СПИ групи;

Предлага на Министерския съвет становища по разработени от международни организации проекти на декларации, конвенции, споразумения и други документи за превенция на СПИН, туберкулоза и СПИ,

 
 
 
(C) 2006 Национален Комитет за профилактика на СПИН и полово предавани болести