начало

Дейности

Национална стратегия и Национална програма за профилактика и контрол на СПИН и ППБ 2001-2007 година е приета с Решение на Министерския съвет № 58/09.02.2001 г.

Целта на Националната програма за профилактика и контрол на СПИН и ППБ е чрез ангажиране на политическата и изпълнителна власт да се ограничат максимално рисковите фактори, които водят до бързото нарастване на заболяемостта от ХИВ/СПИН и ППБ. За изпълнението й са необходими следните задължителни принципи:
Политическа воля от страна на правителството за практическото реализиране на програмата
Консенсус между органите на държавната и местната власт, политически сили, бизнес среди и граждански организации за значението на СПИН и ППБ за съдбата на нацията, както и неотложността на мерките в тази област
Ангажиране в пряко участие на органите на изпълнителната власт, местната власт, националните и местни средства за осведомяване, неправителствени организации, здравни и лечебни заведения.
Дейностите на Националния комитет по профилактика и контрол на СПИН и ППБ в процеса на цялостно осъществяване на Национална политика за профилактика и ограничаване разпространението на СПИН и полово предавани болести се подпомагат от ПРООН-България с подписаният между Правителството на Република България и Програмата за развитие на Организацията на Обединените Нации - Проект БУЛ/98/005 "Изпълнение на Национална стратегия по ХИВ/СПИН". Проектът способства за повишаване капацитета на Националния комитет за ХИВ/СПИН, на отделните министерства и техните регионални подразделения. Също така способства за укрепването на възможностите на съответните министерства – членове на Националния комитет да разработват програми и планове за действия по проблемите на ХИВ/СПИН, целящи определени области на намеса в рамките на техните правомощия. Както и тези програми и планове за действие да бъдат внедрени и приложени в цялостните програми на министерствата и агенциите.

През 2001 г. бе проведено обучение на експерти от 10-те министерства – членове на Националния комитет за разработване на програми на всяко министерство включено в комитета.

През месец Февруари 2002 г. бе проведена кръгла маса на тема " СПИН 2002: Антиретровирусна терапия – съвременни подходи", в която участваха Националният координатор по ХИВ/СПИН/ППБ за страната, членовете на Експертния съвет по ХИВ/СПИН/ППБ към Министерство на здравеопазването, представители на Коалиция АНТИСПИН, както и представители на фармацевтични компании. На тази кръгла маса бе представено лечението на ХИВ инфекцията, съвременните терапевтични средства, реалните проблеми на хората, засегнати от ХИВ при тяхното лечение в България. На кръглата маса присъстваха и журналисти.

През месец Март 2002 г. Националният комитет одобри и изпрати предложение за проект " Превенция и контрол на ХИВ/СПИН/туберкулоза сред най-уязвимите групи от населението 2002-2005" за финансиране от Глобалния Фонд за борба срещу СПИН, малария и туберкулоза на обща стойност 5 740 639 USD. На първия тур проектът на България беше предложен да участва и на втория тур през месец Септември 2002. След преработване и допълване на предложението за проект, Националният комитет кандидатства за финансиране през месец Септември 2002 г. с второ предложение за проект "Превенция и контрол на ХИВ/СПИН/туберкулоза в България сред най-рисковите групи от населението 2003-2007 " на обща стойност 16 539 302 USD.

През м. Април 2002 г. бе проведена Национална работна среща с директорите на ХЕИ в страната и началниците на отделите по здравна профилактика на тема "Епидемиология и паразитология", на която бяха представени Националната програма и Националната стратегия за профилактика на СПИН и ППБ.

През м. Май 2002 г. бе проведена работна среща на членовете на Националния комитет по профилактика и контрол на СПИН и ППБ на тема "Здравни, демографски, социални и морално-етични проблеми на СПИН в страната".

През м. Юни 2002 г. министър Неждет Моллов - председател на Националния комитет по профилактика на СПИН и ППБ участва в конференция за Югоизточна Европа по въпросите на ХИВ/СПИН "Изпълнение на глобалната декларация за ангажираност по проблема ХИВ/СПИН", която се проведе в Букурещ – Румъния. България има разработена Национална стратегия и Национална програма за профилактика и контрол на СПИН, които се изпълняват на национално и регионално равнище и се подкрепят от големите международни организации. Политическата подкрепа даде възможност на страната ни да изпълни ангажиментите поети за реализиране на Глобалната декларация по проблемите на ХИВ/СПИН, приета на Генералната асамблея по въпросите на ХИВ/СПИН на ООН през м. юни 2001 г. в Ню Йорк.

През м. Юни 2002 г. бе проведена работна среща на Експертните комисии към Националния комитет на тема "Преглед, актуализиране и хармонизиране на съществуващото законодателство по проблемите на ХИВ/СПИН/ППИ с документации на международни организации работещи по проблемите на ХИВ/СПИН/ППИ".

През м. Юли 2002 г. Главният секретар на Националния комитет – д-р Тонка Върлева представи страната ни в XIV-та Международна конференция по СПИН в Барселона – "Къде сме ние?". Участие в нея взеха и други представители на правителствени и неправителствени организации от България. Общият брой на участниците бе 17 000 души от 124 страни в света.

През м. Септември 2002 г. бяха поканени експерти от Канадската асоциация по обществено здраве, които представиха пред членовете на Експертните комисии към Националния комитет по профилактика на СПИН системата за наблюдение /сървейлънс/ на ХИВ/СПИН/ППБ в Канада и споделиха техния опит в тази област.

През м. Октомври 2002 г. бяха определени експертни групи от всяко министерство. Експертните групи бяха обучени по време на работен семинар по стратегическо планиране съгласно проект БУЛ/98/005 през м. ноември 2002 г. от консултант на Канадската агенция за международно развитие. Основната цел на това обучение е всяка експертна група в съответното министерство да разработи програми и планове за действие в съответствие със спецификите на всяко ведомство - член на Националния комитет.

През м. Декември 2002 г. се проведе разширено заседание на Експертния съвет по СПИН и ППБ към Министерство на здравеопазването. Експертният съвет разгледа и обсъди въвеждането на нови инструктивни материали в работата на медицинските специалисти, националната система за сървейлънс на ХИВ инфекцията, проект за разкриване на кабинети за доброволно консултиране и тестуване за ХИВ, както и възможностите за децентрализация на лечението и мониторинга на пациентите с ХИВ/СПИН.

Националният комитет по профилактика и контрол на СПИН и ППБ към МС за периода 15 ноември 2002 – 15 декември 2002 г. съвместно с Министерство на здравеопазването, Отдела за социално развитие на ПРООН и Коалиция АНТИСПИН организира провеждането на Национална Кампания за Толерантност към Хората, живеещи с ХИВ/СПИН под мотото "Живей ... и за другите"

През м. Януари 2003 г. в хотел “Родина” се проведе работно заседание на членовете на Националния комитет с участието на кметовете от общините Благоевград, Бургас, Варна, Габрово и Ст. Загора. На заседанието бяха представени данни за разпространението на ХИВ/СПИН в света и в България; съвременните ефективни обществени политики и развитие на местните ресурси по проблемите на СПИН; беше отчетен процеса на местно стратегическо планиране по проблемите на СПИН в България в контекста на глобалната политика на UNAIDS, беше представен отчетен доклад за дейността на Националния комитет през 2002 г., отчет на Националната АНТИСПИН кампания 2002 г.

 
 
 
(C) 2006 Национален Комитет за профилактика на СПИН и полово предавани болести