начало

Резюме на изпълнението на Програма “Превенция и контрол на ХИВ/СПИН”, финансирана от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария

A. Описание на Програмата

1. Резюме

Предвид факта, че България се намира в регион с бързо нарастваща епидемия от ХИВ и че страната е все още в икономическа криза, необходимо е да се предприемат незабавни ефективни мерки за предотвратяване на нарастване разпространението на ХИВ. С оглед на това, основната цел на Програмата - да се запази ниското разпространение на ХИВ в страната – трябва да бъде постигната чрез изпълнението на специфични дейности и използването на мултисекторен подход, за да се допълнят съществуващите структури, услуги и капацитет и да се гарантира целесъобразността, ефективността и всеобхватността на Програмата. Програмата е насочена към предоставяне на подходящи и качествени здравни и социални услуги за целевите групи на различни нива на интервенция, повишаване на експертните знания и умения и институционалната ангажираност, както и осъществяване на значителни позитивни промени в общностните норми, рисковото сексуално поведение и поведението, свързано с употребата на наркотици, по отношение на превенцията и контрола на ХИВ/СПИН в България.

2. Цел

Да се задържи ниското ниво на разпространение на ХИВ в страната чрез укрепване на инфраструктурата и изграждане на капацитет в националния отговор по проблемите на ХИВ/СПИН; да се намалят рисковите поведения сред уязвимите групи; и да се осигури достъп на целевите групи и хората, живеещи с ХИВ/СПИН, до грижи и качествено лечение.

3. Целеви групи/Бенефициенти:

Лицата, употребяващи венозно наркотици
Проституиращи мъже и жени
Ромска общност
Хора, живеещи с ХИВ/СПИН
Млади хора
4. Планирани дейности:

Укрепване на инфраструктурата и изграждане на управленски, оперативен и технически капацитет на национално и местно равнище;
Снабдяване с подходящо оборудване и материална база за епидемиологичен надзор, лекарствени препарати и медицински стоки;
Изграждане и качествен контрол на национална мрежа за епидемиологичен надзор на ХИВ/СПИН/полово предавани болести;
Изграждане на система за тестуване, която е лесно достъпна, доброволна, не дискриминира и предлага ефикасно и конфиденциално пред- и след-тестово консултиране за ХИВ;
Прилагане на целесъобразни и ефективни интервенции по отношение на целевите групи, изграждане на местни мрежи и мобилизация на наличните човешки и финансови ресурси.
5. Стратегии:

Да се повиши целесъобразността и ефективността на здравния и социалния сектор чрез въвеждане на съвременна методология и културно съобразен подход по отношение на превенцията на ХИВ сред уязвимите групи;
Да се изпълняват интервенции, насочени към ограничаване на рисковото сексуално поведение и инжекционни практики в целевите групи;
Да се популяризират съвременни стандартни практики и да се осигури достъп до качествени и етично съобразени услуги, грижи и терапия за целевите групи и хората, живеещи с ХИВ/СПИН;
Да се привлекат партньори по изпълнението на национално и местно ниво, включително от държавни сектори, политици, организации, базирани в общността, бизнес среди и целевите групи;
Мониторинг на изпълнението и оценка на ефективността на Програмата на различни нива.
6. Членове на Националния координационен комитет:

Министерски съвет Министерство на външните работи
Министерство на здравеопазването Министерство на финансите
Министерство на образованието и науката Министерство на вътрешните работи
Министерство на труда и социалната политика Министерство на отбраната
Министерство на транспорта и съобщенията Министерство на младежта и спорта
Министерство на културата Национален център по наркомании
Национален център по заразни и паразитни болести Коалиция АНТИСПИН
Програма на ООН за борба срещу ХИВ/СПИН Фондация “Каспар Хаузер”
Фондация “Здраве и социално развитие” Фондация “Инициатива за здраве”
Фондация “Свободна и демократична България” Българската асоциация по семейно планиране
Б. ОСНОВНИ ЗАДАЧИ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ПРЕЗ ПЪРВАТА ГОДИНА НА РЕАЛИЗИРАНЕ

КОМПОНЕНТ № 1 Изграждане на инфраструктура и подготовка на кадри, отговорни за превенцията и контрола на ХИВ/СПИН в България

Изграждане на 10 Местни координационни офиса по СПИН, които ще координират изпълнението на програмата на регионално равнище;
Изграждане на национална дирекция по ХИВ/СПИН;
Изграждане на ресурсно-информационен център по проблемите на ХИВ/СПИН;
Обучение на специалисти от здравния и социалния сектор и полицейски служители за работа с уязвими групи.
/Компонентът се реализира в следните общини: Благоевград, Бургас, Варна, Видин, Пазарджик, Плевен, Пловдив, Русе, София и Стара Загора/

КОМПОНЕНТ № 2 Изграждане на национална система за постоянен епидемиологичен и поведенчески надзор на ХИВ/СПИН в България

Създаване на централно звено за епидемиологичен контрол на ХИВ/СПИН;
Изграждане на 5 регионални звена за провеждане на качествен надзор (биологичен и поведенчески) на ХИВ/СПИН;
Снабдяване със съвременна техника на лабораториите, снабдяване с качествени диагностикуми, компютъризиране на звената и изграждане на мрежа;
Изграждане на система за външен качествен контрол на лабораториите;
Обучение на кадри и разработване на наръчници и анализ на получените резултати с оглед контрол на разпространението на ХИВ/СПИН.
/Компонентът се реализира в следните общини: Бургас, Варна, Плевен, Пловдив и София/

КОМПОНЕНТ № 3 Създаване и въвеждане на система за доброволно консултиране и изследване за СПИН

изграждане на 5 нови центъра за доброволно консултиране и изследване на ХИВ/СПИН и подпомагане на съществуващите 6 кабинета за анонимно и безплатно консултиране и изследване за ХИВ/СПИН;
разработване на указания за професионално консултиране и предоставяне на психо-социална подкрепа на лица с ХИВ/СПИН.
/Компонентът се реализира в следните общини: Видин, Монтана, Пазарджик, Перник и Русе /

КОМПОНЕНТ № 4 Поддържане на ниско ниво на разпространение на ХИВ инфекцията сред лицата, употребяващи венозно наркотици

Изграждане на 5 дневни центъра за консултиране на лица, употребяващи наркотици и техните семейства и близки;
Подготовка на кадри за работа с интравенозни наркомани;
Създаване на мрежа между 10 различни региона в страната за работа с употребяващи наркотици;
Здравно образователни сесии и регулярно снабдяване с информационни материали, презервативи, лубриканти, обмяна на еднократни игли и сприцовки;
Осигуряване на достъпни медицински услуги за лечение на ХИВ/СПИН/ППБ.
/Компонентът се реализира в следните общини: Бургас, Варна, Русе, Плевен, София, Перник, Кюстендил, Благоевград, Пазарджик и Пловдив/

КОМПОНЕНТ № 5 Намаляване на рисковото поведение и рисковите инжекционни практики в ромската общност (възрастова група 12 -25)

Изграждане на 10 здравно-социални центъра в ромски квартали в страната;
Подготовка на кадри от ромската общност за провеждане на здравно образование и жизнено важни умения – 80 лица; очаква се 12 000 лица да бъдат въвлечени в програмата за обучение на жизнено важни умения;
Оборудване на 2 подвижни медицински кабинета за долечебна работа сред трудно достъпни групи от ромска общност.
/Компонентът се реализира в следните общини: Бургас, Варна, Сливен, Стара Загора, Пловдив, Благоевград, Пазарджик, София, Видин и Монтана/

КОМПОНЕНТ № 6 Намаляване на рисковото поведение и рисковите инжекционни практики сред проституиращи мъже и жени

Разпространение на успешни практики за превантивна работа с проституиращи на открито в 10 региона в страната;
Оборудване на 1 подвижен медицински кабинет за долечебна работа сред мобилните проституиращи жени и мъже;
Здравно образователни сесии и регулярно снабдяване с информационни материали, презервативи, лубриканти и др.
/Компонентът се реализира в следните общини: Бургас, Варна, Русе, Плевен, София, Благоевград, Пазарджик, Пловдив, Хасково, Стара Загора/

КОМПОНЕНТ № 7 Намаляване на рисковото сексуално поведение сред подрастващи и млади хора в и извън училище

Създаване на център за здравно образование
Разработване на програма за въвеждане на здравно образование в българските училища
Разработване на информационни, образователни и комуникативни материали за учители и подрастващи; създаване на програма за здравно обучение в училищата, университета и обучение на учители.
Участие в Програмата на 13 региона и 27 училища
/Компонентът се реализира в следните общини: Бургас, Варна, Русе, Добрич, Шумен, Велико Търново, Габрово, Плевен, София, Благоевград, Пазарджик, Пловдив и Стара Загора/

КОМПОНЕНТ № 8 Осигуряване на достъп до терапия и социални грижи за пациенти с ХИВ/СПИН

Създаване на Център за социална адаптация на хора, живеещи с ХИВ/СПИН и техните близки, роднини, приятели и партьори;
Обновяване и оборудване със съвременна апаратура на отделението по СПИН в Инфекциозна болница, София;
Създаване и подкрепа на втори център на лечение на хора с ХИВ/СПИН;
Закупуване на лекарства за опортюнистични инфекции за лица с ХИВ/СПИН;
Разработване на медицинска програма за лекари и обслужващ персонал за лечение, грижи и подкрепа на пациенти с ХИВ/СПИН; разработване на наръчници за лечение, грижи и подкрепа на пациенти с ХИВ/СПИН;
Създаване на програми за обучение и подкрепа на хората живеещи с ХИВ/СПИН и подпомагане на групите за самопомощ.
/Компонентът се реализира в следните общини: София и Варна /

Съгласно Споразумението между Министерството на здравеопазването и Глобалния фонд всеки един от тези 8 компонента на Програмата се реализира в 10 общини. Критериите за техния подбор са одобрени от Националния координационен комитет, съобразно препоръките на Глобалната програма на ООН за борба със СПИН (UNAIDS).
От всички кметове на общини – областни центрове е поискана конкретна информация за ситуацията по отношение на ХИВ/СПИН. Статистическият и експертен анализ на събраните данни отразява големината на уязвимите групи и относителния им дял спрямо населението на всяка от общините

През 2004 г. Програмата ще се реализира в 19 общини, определи на своето заседание Националният координационен комитет. В 9 от тях ще се работи или с всички, или с преобладаващата част от уязвимите групи.

Съобразно наслагването на рисковите групи и дейностите, които ще се реализират, одобрените общини са обособени в три основни групи:

Общини с най-висока уязвимост, в които Програмата стартира и за 4-те уязвими групи (интравенозни наркомани, проституиращи мъже и жени, ромска общност и млади хора). Тази група включва шест общини - София, Пловдив, Варна, Бургас, Пазарджик и Благоевград/Сандански.

Общини, в които Програмата обхваща три от четирите уязвими групи.
В тази група са три общини: Русе (интравенозни наркомани, проституиращи и млади хора), Плевен (интравенозни наркомани, проституиращи мъже и жени и млади хора), Стара Загора (проституиращи мъже и жени, ромска общност и млади хора).

Общини, в които предстои работа само с една от уязвимите групи.
В тази група са десет общини: Видин, Монтана и Сливен (работа с ромска общност), Кюстендил и Перник (работа с интравенозни наркомани), Хасково (работа с проституиращи мъже и жени), Велико Търново, Габрово, Шумен и Добрич (работа с млади хора).

Деветте общини, в които ще се работи с преобладаващата част от уязвимите групи, обхващат 37% от общото население на страната. В тях са концентрирани преобладаващата част от уязвимите групи в анализираните 27 общини: 90% от интравенозните наркомани, 67% от проституиращите мъже и жени, 50% от ромската общност, 67% от младите хора, 66% от учащите се и 82% от студентите.
По споразумението, подписано между Министерството на здравеопазването и Глобалния фонд за борба срещу СПИН, страната ни ще получи безвъзмездна финансова помощ в размер на 6 894 270 щатски долара за периода 2003-2005 г. за реализиране на програмата «Превенция и контрол на ХИВ/СПИН».

Средствата от Фонда се предоставят на Министерството на здравеопазването и се контролират от членовете на Националния комитет по профилактика и контрол на ХИВ/СПИН към Министерски съвет, представители на Програмата за развитие към ООН, академични и неправителствени организации, които сформираха Национален координационен комитет с 26 члена.

Проект “Превенция и контрол на ХИВ/СПИН/Туберкулоза сред най-уязвимите групи в България 2003-2007 г.”

 
 
 
(C) 2006 Национален Комитет за профилактика на СПИН и полово предавани болести