начало

Проект БУЛ/98/005 - "Изпълнение на Национална стратегия по ХИВ/СПИН"
- за проект BUL/98/005
- непосредствени цели

United Nations Development Programme Република България
Министерство на здравеопазването

За проект BUL/98/005

Проектът BUL/98/005 "Изпълнение на Национална стратегия по ХИВ/СПИН" е проект, подписан между Програмата за развитие на ООН /ПРООН/ и Министерство на здравеопазването.

ПРООН e глобалната мрежа на ООН за развитие, която се застъпва за промяна и осъществява контакти между държавите и източниците на знания, опит и ресурси, с цел да помага на хората да градят по-добър живот. Независимо от това, че разпространението на ХИВ/СПИН в страната е все още ниско, през последните години се очертава тенденция на увеличение броя на заболелите. Ако се предприемат ефективни мерки сега, България ще може да овладее разпространението на ХИВ епидемията. ПРООН-България подкрепя образованието и информираността, считайки ги за основни инструменти за предотвратяване разпространението на ХИВ/СПИН.

Изпълнител и партньор от страна на правителството е Министерството на здравеопазването.

Основни донори по проекта са: UNAIDS - Обединената програма на ООН за борба с ХИВ/СПИН, Канадската агенция за международно развитие (CIDA) и UNICEF – Румъния, Регионален координатор на субрегионалния проект "Здраве и развитие на младите хора и превенция на ХИВ/СПИН".

Координатор на проекта е д-р Тонка Върлева – Национален координатор по СПИН и ППБ.

Членове на Ръководния комитет, управляващ проекта са:
Метин Казак, началник на политическия кабинет на министър Неждет Моллов, Министерски съвет
Веселин Делчев, директор дирекция " Международно сътрудничество и европейска интеграция", Министерство на здравеопазването
Кристина Попиванова, Програмен директор за UNICEF, ПРООН
Маноела Грозданова, Програмен директор за UNAIDS, ПРООН
Д-р Тонка Върлева, Национален координатор по СПИН, МЗ
Д-р Елена Кабакчиева, председател на Фондация "Здраве и социално развитие"
Проектът има за цел да засили позицията на България по отношение на превенцията на ХИВ/СПИН и да окаже подкрепа на Националната програма и стратегия за профилактика и контрол на ХИВ/СПИН/ППБ, които представляват политическата рамка за целенасочени действия в тази област. Чрез своята подкрепа проектът цели да повиши разбирането за сериозността на проблема ХИВ/СПИН, което да намери отражение както в националната политика, така и в здравното образование на обикновените граждани.

Проектът способства за повишаване капацитета на Националния комитет за ХИВ/СПИН, на определени министерства и техните регионални подразделения, както и на общините, неправителствените организации и гражданското общество да разработват и изпълняват конкретни програми и планове за действие.
Непосредствени цели

Основните непосредствени цели на проекта са съсредоточени:
на национално ниво: укрепване капацитета на Националния комитет по СПИН и ППБ ХИВ/СПИН, както и на съответните министерства и агенции да разработват програми и планове за действие във връзка с ХИВ/СПИН, като набелязват конкретни области на действие.
на местно ниво: Повишаване осведомеността и укрепване капацитета на десет избрани общини да разработват програми и планове за действие срещу ХИВ/СПИН.
на гражданско ниво: изграждане на капацитета на Коалиция "АНТИСПИН" за изпълнение на конкретни действия, целящи ограничаване разпространението на ХИВ/СПИН и ППБ, както и подкрепа при изпълнението на проекти, инициативи и кампании от членове на Коалицията.
От 2003 г. в проекта е въведен и четвърти основен компонент "Доброволно Консултиране и Изследване" (ДКИ, от английски език Voluntary Counselling and Testing). Чрез този компонент се цели изграждане на ефективна политика за насърчаване на доброволното и безплатно консултиране и изследване за СПИН в България. Първата стъпка към целта е постигната чрез създаването на шест Кабинета за Анонимно и Безплатно Консултиране и Изследване за СПИН /КАБКИС/ с подкрепата на Световната Здравна Организация. Повишаването на търсенето на услуги, предлагани от шестте кабинета за анонимно и безплатно консултиране и изследване за СПИН е втората важна крачка при изпълнението на компонента.

 
 
 
(C) 2006 Национален Комитет за профилактика на СПИН и полово предавани болести