начало

Проект БУЛ/98/005 - основни дейности
- национално ниво
- регионално ниво
- гражданско ниво
- компонент ДКИ


Национално ниво

Основните дейности, осъществени до този момент на национално ниво са:
Националният комитет по профилактика и контрол на СПИН и ППБ провежда Национална политика за профилактика и предотвратяване разпространението на СПИН и ППБ съгласно приетата Национална Стратегия и Национална програма. Всеки един от компонентите на Националната програма се подпомага частично със средства по проект БУЛ/98/005.

Във всяко министерство – член на Националния комитет са определени експертни групи от по трима експерти, които са обучени по стратегическо планиране с цел да се разработят програми и планове за действие за предотвратяване на ХИВ/СПИН/ППБ във всяко министерство и тези програми да бъдат приложени и внедрени в цялостните програми на министерствата.

Изградена е обща интернет връзка за обмен на информация между членовете на Националния комитет

Проведена е работна среща на Националния комитет на тема "Здравните, социални, демографски, морални и етични аспекти на проблема СПИН в България".

Проведена е Национална работна среща с директорите на ХЕИ в страната и началниците на отделите по здравна профилактика на тема "Епидемиология и паразитология", на която бяха представени Националната програма и Националната стратегия за профилактика и контрол на СПИН и ППБ 2001-2007 г.

Проведена е работна среща на Експертните комисии към Националния комитет на тема "Преглед, актуализиране и хармонизиране на съществуващото законодателство по проблемите на ХИВ/СПИН/ППИ с документации на международни организации работещи по проблемите на ХИВ/СПИН/ППИ".

Проведено е разширено заседание на Експертния съвет по СПИН и ППБ към Министерство на здравеопазването. Експертният съвет разгледа и обсъди въвеждането на нови инструктивни материали в работата на медицинските специалисти, националната система за сървейлънс на ХИВ инфекцията, проект за разкриване на кабинети за доброволно консултиране и тестуване за ХИВ, както и възможностите за децентрализация на лечението и мониторинга на пациентите с ХИВ/СПИН

Предстои разработването на програми и планове за действие от всяко министерство, които да бъдат внедрени и изпълнени в цялостните програми на министерствата.


Регионално ниво

Основните дейности, осъществени до този момент на регионално ниво са:
В първите 5 пилотни общини в България - Казанлък, Плевен, Пловдив, Търговище и Шумен бяха сформирани екипи, които проведоха бързи оценки и анализ на разпространението на ХИВ/СПИН и полово предавани болести в съответната община.

В тези пилотни общини бяха създадени Местни обществени комитети /МОК/ за превенция и контрол на ХИВ/СПИН и ППБ. Тези комитети се председателстват от кметовете или зам-кметовете на съответната община. В МОК са включени представители на общинската администрация, общински съветници, лекари, учители, юристи, представители на МВР, НПО, религиозни организации, местните средства за масово осведомяване и други.

Проведен бе семинар - обучение по проблемите на ХИВ/СПИН, промоция на здравето и обучение на членовете от МОК по разработване на местни програми и планове за действие за превенция и контрол на ХИВ/СПИН и ППБ.

Всяка една от 5-те общини разработи своя местна програма и план за действие срещу ХИВ/СПИН и ППБ. Тези програми и планове бяха представени в Министерство на здравеопазването и Програмата за развитие към ООН.

На всяка една от общините е предоставено финансиране за стартиране на изпълнението на приоритетните дейности от разработените местни стратегически планове. Общата стойност на финансирането за 5-те общини възлиза на 25 000 лв.

Определени са следващите 5 пилотни общини, които ще разработят свои местни програми и планове – това са общините Благоевград, Бургас, Варна, Габрово и Стара Загора. От месец Октомври 2002 г. стартира сформирането на Местни обществени комитети и в тези общини. Те също ще бъдат финансово и логистично подкрепени за разработване и изпълнение на местните стратегически планове за превенция и контрол на ХИВ/СПИН и ППБ.

През месец Февруари и месец Март 2003 г. във всяка една от вторите 5 общини се проведоха двудневни кръгли маси, които бяха финансово подкрепени от ПРООН. На кръглите маси бяха представени доклади за ситуацията във всяка община по отношение на разпространението на полово предаваните болести и употребата на наркотични вещества и наркоманиите. Участие в кръглите маси взеха широк кръг представители на местните институции, организации и хора, работещи в различни сфери на социално-икономическия живот в общините. Целта на кръглите маси бе да се очертаят основните проблеми във всяка община и да се запознае обществото със сериозността на проблемите на ХИВ/СПИН/ППБ. Бяха определени механизмите и правилата за функциониране на МОК, както и работните групи в техния състав.

Консултанти по местно стратегическо планиране изготвиха два специфични инструментариума за провеждане на анализ на ситуацията и отговора по отношение на ХИВ/СПИН/ППБ, съобразени със спецификата във всяка община.

Във всяка от 5-те общини през м. Април 2003 г. се проведоха работни срещи, на които консултантите по местно стратегическо планиране обучиха членовете на работните групи по оценка на ситуацията и отговора от всеки Местен Обществен Комитет. След обучението и запознаването със спецификата на инструментариума, всяка работна група от съответната община ще изготви анализа на ситуацията и отговора по проблемите на ХИВ/СПИН/ППБ.

В началото на м. Ноември 2002 г. с подкрепата на Световната здравна организация /СЗО/ бяха обучени по двама акушер-гинеколози от 10 общини в страната по проблемите на ХИВ/СПИН и ППБ. Това бяха общините Благоевград, Бургас, Варна, Габрово, Плевен, Стара Загора, Търговище, Шумен, Казанлък и Пловдив. В края на м. Февруари 2003 г. по същия проект на СЗО бяха обучени и по двама семейни лекари от горепосочените 10 общини.
Предстои създаването на обща интернет връзка между 10-те общини за разпространяване на информация и споделяне на успешни практики, както и между Националния комитет по профилактика на СПИН, Министерство на здравеопазването и ПРООН.

Предстои провеждането на третия поред семинар-обучение с подкрепата на СЗО на инфекционисти от страната по проблемите на ХИВ/СПИН.


Гражданско ниво

Основните дейности, осъществени до този момент на гражданско ниво са:
През пролетта на 2000 г. бе създадена Коалиция АНТИСПИН, която е отворено, доброволно, независимо, политически неангажирано, функционално обединение на организации. Тя не е юридическо лице.

До този момент в Коалицията членуват общо 54 организации. Всички те споделят и действат в съгласие с общите принципи и правила, определени в Хартата на Коалицията. Мисията на Коалицията е да обединява, координира и подпомага усилията на своите членове за превенция на ХИВ/СПИН, полово предавани инфекции и злоупотреба с психоактивни вещества сред населението; за промоция на сексуално и репродуктивно здраве; за работа с хора, живеещи с ХИВ и предоставяне на услуги в тези области.

Задачите на Коалицията се изразяват в:

подкрепа на здравословните поведения като личен избор и отговорност на всеки човек, и за утвърждаване на здравословния начин на живот в обществото
подготовка на младите хора за пълноценен и здравословен сексуален и семеен живот
популяризиране на идеи за промяна в начина на живот и поведението в посока укрепване здравето на нацията
популяризиране на добри практики по отношение превенцията на ХИВ/СПИН и ППБ, и промоцията на сексуално и репродуктивно здраве
работа както за приемане, промяна и допълване на националните здравни политики и стратегии, така и за тяхното изпълнение

Основните функции на Коалиция АНТИСПИН са:

Обмен на информация, знания и опит
Насочване на ресурси
Иницииране на дейности
Диалог
Лобиране
Законодателна инициатива
Разработване и утвърждаване на професионални стандарти
Ефективен функционален механизъм за изпълнение на Националната програма по профилактика и контрол на СПИН и ППБ 2001-2007
Разработване на материали
Изграждане на професионална мрежа

Органи на управление на Коалицията са:

Общо събрание
Изпълнителен комитет
Председател – Анина Чилева
Заместник председател – Рада Стаменкова
Членове
Координатор – Рада Цанева
Работни групи

Осъществените дейности до този момент са:

Коалиция АНТИСПИН структурира органите си за управление и процедурите за работата им на работна среща през месец Май 2002 г.
Както през изминалите 2000 и 2001 г. така и през 2002 г. Коалиция АНТИСПИН проведе множество кампании:

на 14.02.2002 г. – "Денят на влюбените" – бяха произведени 35 000 картички с подходящо послание за деня, насочени към целевите групи. Коалиция АНТИСПИН организира Национален конкурс "Моето послание за безопасен секс" сред младите хора. Конкурсът бе популяризиран в цялата страна от ефира на младежкото предаване "СПОКО" и чрез 25 000 картички. Трите най-находчиви предложения бяха наградени в предаването "СПОКО" на 30 март 2002 г.
на 19.05.2002 г. – Световният ден в памет на жертвите на СПИН – беше проведено шествие със свещи и бе засадена алея под формата на световното лого – червената панделка за борба със СПИН.
в началото на м. Юли 2002 г. стартира Национална Лятна АНТИСПИН кампания. Бяха разпространени плакати с основното послание – " ХИВ е невидим. Пазете се! Правете го с презерватив! Днес". Беше проведено диско парти в софийския клуб "Амор" на 17.08.2002 г. с участието на Румънеца и Енчев, Анн – Джи и нейният балет, където за пръв бе представена специално написана песен на Румънеца и Енчев, посветена на Лятната АНТИСПИН Кампания. Също така в рамките на кампанията се проведе конкурс за местни микрокампании, в който взеха участие партньорите на Коалицията, локализирани извън София: местни неправителствени организации, училища, Младежки Информационно-консултативни служби (МИКС) и Центрове за образователни услуги и квалификации (ЦОУК). Бяха подкрепени и успешно реализирани проекти за кампании в 9 други града: Благоевград, Бургас, Велико Търново, Видин, Габрово, Пазарджик, Разград, Русе и Хасково.
за поредна година България се присъединява към Световната АНТИСПИН кампания по повод 1 декември – Световен АНТИСПИН ден. Тази година кампанията е посветена на намаляване на стигмата и дискриминацията и повишаване на толерантността към хората, живеещи с ХИВ/СПИН. В България за периода 15 ноември 2002 – 15 декември 2002 г. Националният комитет по профилактика и контрол на СПИН и ППБ към МС, Министерство на здравеопазването, Отдела за социално развитие на ПРООН и Коалиция АНТИСПИН организират провеждането на Национална Кампания за Толерантност към Хората, живеещи с ХИВ/СПИН под мотото "Живей ... и за другите". Националната АНТИСПИН кампания включва изработването на видеоклип, който се разпространи по националните телевизии, билбордове по цялата страна, плакати, картички и провеждането на Голям благотворителен концерт по случай 1-ви декември в сградата на Националната опера. Във видеоклипа участват известни актьори и музиканти като Белослава, Ники Кънчев, Деси Тенекеджиева, Део и Нети, Дими и Ива, Ваня Щерева и Стефан Вълдобрев. До всички ХЕИ в страната са разпространени информационни пакети с плакати, видеокасета с клипа за местните кабелни телевизии и картички с цел да се подкрепят регионите в организирането на локални кампании. Големият благотворителен концерт на 1 декември се проведе в Националната опера под патронажа на министъра на здравеопазването – доц. Божидар Финков. В него участваха популярни изпълнители от различни музикални жанрове, сред които Софийската филхармония, Стефан Вълдобрев, Анимационерите, Уикеда, Дони и Нети, Део и Д-2, Белослава, Анатоли Кръстев, Остава, Корова.
Членовете на Коалицията изпълняват множество проекти, които имат за цел да се намали риска от ХИВ/СПИН сред младите хора (14-25г.), както и да подкрепят уязвимите групи.
На 13-14 март 2003 г. се състоя семинарът по стратегическо планиране на Коалиция АНТИСПИН. Семинарът по стратегическо планиране бе втори в плана за организационно развитие след проведеният през май 2002 семинар за изработване на основни правила за взаимодействие в Коалицията.

Отвореността, дружелюбността и демократичността на протичащите досега процеси в Коалиция АНТИСПИН са най-важното условие за продължаващото й развитие. С ясна идентичност и импулс за бъдещо действие, Коалиция АНТИСПИН остава отворена към нови членове, които споделят нейните цели и идеи. Процедурата за това е проста:
Кандидатстващата организация трябва да попълни и подаде стандартна молба до Изпълнителния Комитет /ИК/
Членството на кандидатстващата организация се решава чрез гласуване на следващото Общо събрание на Коалицията;
Кандидатстващата организация може да бъде ангажирана в активностите на Коалицията със статут на асоцииран член до провеждането на следващото редовно Общо събрание. Това би дало и възможност за реална преценка на потенциала и ангажираността на тази организация с дейността на Коалицията.

Коалиция АНТИСПИН
София 1431
бул. "Димитър Несторов" 15
Национален център по обществено здраве, стая 60
тел.: 02/954-96-72
ел. поща: health@techno-link.com


Компонент “Доброволно Консултиране и Изследване”

В изпълнение на новия компонент “Оценка на възможността за осъществяване на широкомащабно безплатно консултиране и изследване в България за контрол на ХИВ/СПИН”, който представлява проект, подкрепен от Програмата за развитие на ООН (ПРООН) и Световната Здравна Организация (СЗО) са разкрити шест Кабинети за анонимно и безплатно консултиране и изследване за СПИН.

Кабинетите са разкрити към Хигиенно-епидемиологичните инспекции в гр. Бургас, Варна, Плевен, Пловдив и Столична ХЕИ. Разкрит е още 1 кабинет към Българската Асоциация за Семейно Планиране /БАСП/, в кв. Факултета, гр. София.
Целта на кабинетите е да се въведат, популяризират и укрепят достъпни и етично съобразени услуги по безплатно консултиране и изследване, които да предоставят психо-социална подкрепа на мъже, жени, деца и млади хора, за да се ограничи и контролира разпространението на ХИВ/СПИН. За оборудването на всеки кабинет са предоставени финансови средства от Световната Здравна Организация.
Разработени са специални ръководства за работа в Кабинетите за анонимно и безплатно консултиране и изследване за СПИН.
През месец Март 2003 г. се проведе семинар-обучение за всички специалистите, които работят в кабинетите. В кабинетите работят по 2 лекари и 2 лаборанти. В кабинетите се предоставят специализирани информационни материали и ще се провежда безплатно пред- и следтестово консултиране. Получаването на консултиране и изследването в кабинетите е предназначено за всяко лице, независимо дали е здравно осигурено или не. Услугите се предоставят безплатно и лицата, посетили кабинетите могат да се изследват анонимно и конфиденциално.
Кабинетите официално функционират от 15.04.2003 г. Кабинетите работят всеки делничен ден от 11.30 до 18.00 часа и в събота от 9.00 до 13.00 часа
Адресите на всички кабинети за анонимно и безплатно консултиране и изследване за СПИН в страната са следните:

ХЕИ – Бургас
Ул. Александровска №120
Ет. 5 стая 35
Тел. 056/ 816 257

ХЕИ – Варна
Ул. Брегалница №3
Ет. 5 стая 501 (до Токсикофизиологичната лаборатория)
Тел. 052/ 632 778

ХЕИ – Плевен
Ул. Асен Халачев №7
Ет. 3 стая 307 (до Вирусологичната лаборатория)
Тел. 064/ 806067

ХЕИ – Пловдив
ул. Перущица №1
Ет. 1 стая 20
Тел. 032/ 643 436

Столична ХЕИ
Ул. Враня № 20
Ет. 5 стая 502
Тел. 02/ 833 40 99
02/ 931 20 51 в. 281

Българска Асоциация по семейно планиране
Ул. Суходолска № 99
Кв. Факултета
Ет. 1
Тел. 02/ 929 41 45

 
 
 
(C) 2006 Национален Комитет за профилактика на СПИН и полово предавани болести