начало

Последни данни за СПИН в България

346 424 души са изследвани за ХИВ през 2012 г. в България. Новооткритите случаи на серопозитивни лица през миналата година са 157, което е с 44 души по-малко в сравнение с 2011 г. От началото на тази година са регистрирани общо 17 ХИВ-позитивни лица. Така, по данни на Националната програма за превенция и контрол на ХИВ/СПИН към Министерството на здравеопазването към днешна дата общият брой на официално регистрираните лица, живеещи с ХИВ/СПИН в страната е 1 647.
Близо 60% от новорегистрираните серопозитивни са открити в Кабинетите за анонимно и безплатно консултиране и изследване за ХИВ/СПИН (КАБКИС) и от неправителствени организации, работещи с най-уязвимите групи. 124 от новооткритите ХИВ-позитивни са мъже, а жените са 33. , т.е. броят на новорегистрираните мъже е почти четири пъти по-голям. Горната възрастова граница при мъжете е 64 години, а при жените е 56 години.
И през 2012 г. близо 42% от новорегистрираните серопозитивни са млади хора на възраст под 29 години.
Според пътя на предаване на инфекцията отново се очертават две особено уязвими групи – мъже, които имат сексуални контакти с други мъже – 35,6 % и инжекционно употребяващи наркотици – 25,4%. Данните показват, че намалява процента на лицата, които се инфектират в групата на инжекционно употребяващите наркотици и значително се увеличава делът на лицата сред хомо и бисексуалната общност.
По местоживеене най-голям брой от новорегистрираните ХИВ-позитивни през 2012 г. са в областите: София град – 74 души, Пловдив – 14, Пазарджик – 11, Варна – 7, София област – 6.
Близо 9% от новорегистрираните случаи са сред български граждани, които дългосрочно са пребивавали в чужбина и през 2012 г. са се завърнали в страната.
В изпълнение на ангажиментите на държавата, както и в предходни години, така и през 2012 г. МЗ е осигурило антиретровирусна терапия за всички нуждаещи се лица с ХИВ/СПИН. Разкрити са 5 сектора за лечение на пациенти към инфекциозните клиники в София, Пловдив, Варна, Плевен и Стара Загора, като за целта беше предоставено допълнително финансиране от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария.
Към 31 декември 2012 г., общо 818 души с ХИВ се проследяват в секторите за лечение на пациенти с ХИВ/СПИН. 539 от тях получават необходимата антиретровирусна терапия. През 2012 г. МЗ осигури средства за закупуване на 23 медикамента на стойност близо 10 милиона лева. Прилагането на антиретровирусната терапия удължава живота на пациентите, подобрява имунния им статус и подобрява качеството им на живот. За гарантиране непрекъснатостта на терапията със средства на Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария бе създаден и резерв от медикаменти на стойност около 1 млн. лв.
През миналата година дейностите по програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН” се изпълняваха от мрежа от 19 КАБКИС и над 50 неправителствени организации, като за целта са разкрити 31 здравно-превантивни центъра за работа с най-рисковите групи, 18 младежки клуба и са предоставени 17 мобилни медицински кабинета.

Кратка актуализирана информация за разпространението на ХИВ/СПИН в България за периода 1986 – 31.12.2007 г.

Към 22 ноември 2007 г. официално в Министерството на здравеопазването са регистрирани общо 803 ХИВ-позитивни лица.
До октомври тази година в лабораториите на Регионалните инспекции за опазване и контрол на общественото здраве, Кожно-венерическите диспансери и центровете по хематология и трансфузиология за ХИВ са се изследвали над 200 000 души.

Основният път на разпространение остава сексуалният - при около 83%, като през последните 2 години се увеличава делът на мъжете, които споделят за сексуални контакти с мъже, следван от кръвния път на разпространение при лица, употребяващи наркотици – 13%, около 3% чрез кръв и кръвни продукти (последните случаи са регистрирани през 1996 г. ) и под 1% е вертикалният път (майка - дете).
Броят на новорегистрираните през 2007 г. ХИВ-позитивни е 114 души, от които 95 мъже и 19 жени. 83,3% от новорегистрираните са мъже и 17,5% - жени. За сравнение, до 2006 г. 67% от инфектираните бяха мъже и 33% - жени, т. е. наблюдава се значително повишаване на броя на ХИВ-позитивните мъже.

През отчетния период са регистрирани ХИВ–позитивни лица в много широки възрастови граници - от 16 до 68 години. Средната възраст при мъжете е 32 г., а при жените - 34 г. Засегнати са всички възрастови групи, като се наблюдава критично понижаване на долната възрастова граница до 16-годишна възраст. 35% от новорегистрираните през тази година са във възрастовата група под 25 години.

По път на инфектиране се очертават две особено уязвими групи: 36% от новорегистрираните са лица, употребяващи интравенозни наркотици, и 24% от всички новооткрити ХИВ-позитивни са мъже, които са съобщили, че са имали сексуални контакти с мъже. Други 18% са открити като лежащо болни и в диференциално-диагностичен план. Запазва се тревожната тенденция да се откриват нови ХИВ-позитивни интравенозни наркомани. От 1986 г. до 22 ноември 2007 г. общият им брой достигна 105 души. 70% от новооткритите тази година ХИВ-позитивни са от София (36 души) и региона на Пловдив (43 души).
От средата на миналата година пилотно, а от началото на 2007 г. - един път седмично, бе въведено анонимното и доброволно изследване и консултиране за ХИВ във всички места за лишаване от свобода. За 15 месеца са изследвани и консултирани 3654 души, лишени от свобода, като са открити 17 ХИВ-позитивни лица.

За периода 1 януари – 30 юни 2007 г. в разкритите 19 кабинета за анонимно и безплатно изследване и консултиране за ХИВ/СПИН (КАБКИС) са изследвани 19 605 души, a общият броят на всички изследвани в кабинетите от тяхното създаване достигна 59 475 лица. 60% от новорегистрираните ХИВ-позитивни през 2007 г. са открити от неправителствените организации и КАБКИС.

В България към 31.12.2007 г. официално в Министерството на здравеопазването са регистрирани общо 815 ХИВ - позитивни лица.

Броят на новорегистрираните през 2007 г. ХИВ – позитивни лица е 126 лица, от които 105 мъже и 21 жени. Анализът на данните показва, че 83 % от новорегистрираните са мъже и 17 % - жени. За сравнение до 2006 г. 67 % от инфектираните бяха мъже и 33 % - жени, т.е. наблюдава се значително повишаване на броя на ХИВ-позитивните мъже.

60 % от новорегистрираните ХИВ-позитивни лица през 2007 г. са открити в Кабинетите за анонимно и безплатно консултиране и изследване за ХИВ/СПИН ( КАБКИС ).

През отчетния период са регистрирани ХИВ – позитивни лица в много широки възрастови граници от 16 до 76 години, като средната възраст при мъжете е 37 години, а при жените 35 години. Засегнати са всички възрастови групи и отново се наблюдава критично понижаване на долната възрастова граница. 9 % от новорегистрираните т. г. са във възрастовата група между 15 -19 години и 38 % между 25 – 29 години.

По път на инфектиране през 2007 г. се очертават две особено уязвими групи: 33 % от новорегистрираните са лица употребяващи интравенозни наркотици, а 18 % са мъже, които са съобщили, че са имали сексуални контакти с мъже. При 45 % основният път на предаване е при хетеросексуални контакти, от които 17 % са открити като лежащо болни и в диференциално-диагностичен план.

Запазва се тревожната тенденция да се откриват нови ХИВ – позитивни интравенозни наркомани, като от 1986 до 31.12.2007 г. общият им брой достигна 109 лица.

Данните показват, че близо 70% от новооткритите през 2007 г. лица са от София – град ( 40 лица ) и региона на Пловдив ( 44 лица).

За периода 01.01.-31.12.2007 г. в разкритите 19 Кабинети за анонимно и безплатно консултиране и изследване за ХИВ/СПИН ( КАБКИС ) са консултирани 44 220 лица.

 
 
 
(C) 2006 Национален Комитет за профилактика на СПИН и полово предавани болести