начало

НАЦИОНАЛНИЯТ КООРДИНАЦИОНЕН КОМИТЕТ ЗА БОРБА СЪС СПИН И ТУБЕРКУЛОЗА – БЪЛГАРИЯ (НКК) ОТПРАВЯ ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОБОСНОВАНИ АЛТЕРНАТИВНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ИЗБОР НА ГЛАВЕН ПОЛУЧАТЕЛ ПО ПРОГРАМА „УКРЕПВАНЕ НА НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ПО ТУБЕРКУЛОЗА В БЪЛГАРИЯ” ПРИ ИЗГОТВЯНЕТО НА ИСКАНЕ ЗА ПРОДЪЛЖАВАНЕ НА ФИНАНСИРАНЕТО ПО ПРОГРАМА „УКРЕПВАНЕ НА НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ПО ТУБЕРКУЛОЗА В БЪЛГАРИЯ” ЗА ПЕРИОДА 2012-2015 (Фаза 2- RCF)

Глобалният фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария отправи на 31.08.2011 г. официална покана към България да кандидатства с Искане за продължаване на Финансирането (Request for Continued Funding) през Фаза 2 на Програма „Укрепване на националната програма по туберкулоза в България” за периода 2012-2015 г.

Съгласно установените процедури, Глобалният фонд одобрява проектите за период до пет години, с първоначален ангажимент за финансиране за първите две години (Фаза 1). Последващото решение за продължаване на финансирането за останалите години (Фаза 2) се основава на изпълнението през първоначалния период на финансиране и наличността на средства за Фаза 2.

На 27.10.2011 г. членовете на Националния координационен комитет - България съгласуваха решението страната ни да кандидатства пред Глобалния фонд с Искане за продължаване на финансирането за периода 2012-2015 година.
Със заповед на министъра на здравеопазването бе сформирана експертна работна комисия, която да подготви документацията за кандидатстване. Официалното писмо-покана и документите по кандидатстването бяха преведени на български език и публикувани в електронните страници на Националния комитет (www.ncaids.government.bg) и на Министерство на здравеопазването (www.mh.government.bg)

Един от важните критерии при подготовката на документа е процеса по номиниране на Главен получател, който управлява и отговаря пряко за изпълнението на Програмата. Съгласно правилника на дейността на Националният координационен комитет - България при подготовка на проект за искане на продължаване на финансирането се номинира същият Главен получател. По Програма „Укрепване на националната програма по туберкулоза в България” Главен получател е Министерство на здравеопазването.
Но също така се дава възможност за писмени предложения към Секретаря на комитета за алтернативен Главен получател, който да отговаря на минималните изисквания и отговорности, определени от Глобалния Фонд, както следва:
Главният Получател носи отговорност за програмното управление и за финансовата отчетност на финансираните от Глобалния Фонд програми. Под ръководството на НКК България, отговорностите на Главния получател включват:
• Получаване и управление на финансирането от Глобалния Фонд;
• Изпълнението и надзора върху осъществяването на Програмата;
• Даването на ефективни разпореждания за изплащането на средства на под-получателите и изготвяне на план за годишен одит на дейността на под-получателите на безвъзмездната помощ;
и
• Изготвяне на доклади за резултатите и поставяне на искания за допълнително изразходване на финансови средства.

Основните изисквания към Главния получател са следните:
А) Финансов мениджмънт и системи:
1) правилно отчитане на всички транзакции и баланси, включително и тези, произтичащи от Глобалния фонд;
2) отпускане на средства на под-получатели и доставчици по един навременен, прозрачен и ясен начин;
3) поддържане на адекватна система за контрол

4) изготвяне на надеждни и регулярни финансови документи
Б) Програмен мениджмънт:
1) Легален статус, който позволява влизането в споразумение за безвъзмездна помощ с Глобалния фонд;
2) Ефективно организационно лидерство, мениджмънт, прозрачно вземане на решения и прозрачни счетоводни системи;
3) Адекватна инфраструктура и информационни системи, които да подкрепят изпълнението на Предложението, включително мониторинг на изпълнението на под-получателите и други външни обекти по навременен и ясен начин;
и
4) Адекватна здравна експертиза и отговорност за превенцията, контрола и лечението на туберкулозата

В) Управление на под-получателите
1) Ефективна система за оценка на капацитета на под-получателите и предоставяне на техническа подкрепа при необходимост, с цел покриване на необходимия капацитет от всеки предложен под-получател да изпълнява дейностите по Програмата

2) Адекватна система за управление, която осигурява контрол на Главния получател върху изпълнението на програмата на ниво под-получател и улеснява ефективно и навременно изпълнение на дейностите и управление на ресурсите от под-получателите

Г)Управление на доставките – установен капацитет и механизъм за доставяне, съхраняване и разпределяне на здравни продукти съгласно изискванията и процедурите на Глобалния фонд

Д) Мониторинг и оценка:

1) събиране и отчитане на програмни данни с подходящи мерки за контрол на качеството;
2) изготвяне на редовни и достоверни програмни отчети;
3) предоставяне на данните с цел оценка и други проучвания.

Съгласно горепосочените критерии, обосновани писмени предложения за алтернативен Главен получател, следва да се представят в срок до 11.00 часа на 10 ноември 2011 г. на електронен адрес: tbprogram@hdp.bg

=======================================

НАЦИОНАЛНИЯТ КООРДИНАЦИОНЕН КОМИТЕТ ЗА БОРБА СЪС СПИН И ТУБЕРКУЛОЗА – БЪЛГАРИЯ (НКК) ОТПРАВЯ ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОБОСНОВАНИ АЛТЕРНАТИВНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ИЗБОР НА ГЛАВЕН ПОЛУЧАТЕЛ ПО ПРОГРАМА „ПРЕВЕНЦИЯ И КОНТРОЛ НА ХИВ/СПИН” ПРИ ИЗГОТВЯНЕТО НА ИСКАНЕ ЗА ПРОДЪЛЖАВАНЕ НА ФИНАНСИРАНЕТО ПО ПРОГРАМА „ПРЕВЕНЦИЯ И КОНТРОЛ НА ХИВ/СПИН” ЗА ПЕРИОДА 2012-2014 (Фаза 2- RCC)

През 2008 година България получи висока оценка от Глобалния фонд за борба със СПИН, туберкулоза и малария за постигнатите резултати в изпълнение на Програма BUL-202-G01-H-00 “Превенция и контрол на ХИВ/СПИН” в периода 2004-2008 г. Страната получи първа в региона ни одобрение за продължаващо финансиране за периода 2009-2014 г. съгласно механизма за продължаване на финансиране (Rolling Continuation Channel-RCC).
Съгласно установените процедури, Глобалният фонд одобрява първоначален ангажимент за финансиране за първите три години (Фаза 1) и сключи Споразумение с Министерство на здравеопазването за периода 2009-2011 г. (Фаза 1). Последващото решение за продължаване на финансирането за още три години (Фаза 2) се основава на изпълнението през първоначалния период на финансиране и наличността на средства за Фаза 2.
Глобалният фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария отправи на 22.12.2010 г. официална покана към България да кандидатства с Искане за продължаване на Финансирането (Request for Continued Funding) през Фаза 2 на Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН” за периода 2012-2014 г.
На 28.01.2011 г. членовете на Националния координационен комитет - България гласуваха решението страната ни да кандидатства пред Глобалния фонд с Искане за продължаване на финансирането за периода 2012-2014 година.

Със заповед на министъра на здравеопазването бе сформирана експертна работна комисия, която да подготви цялостен проект за кандидатстване. Официалното писмо-покана и всички документи по кандидатстването бяха преведени на български език и публикувани в електронните страници на Националния комитет (www.ncaids.government.bg), на Министерство на здравеопазването (www.mh.government.bg) и на Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН” www.aidsprogram.bg

Един от важните критерии при подготовката на документа е процеса по номиниране на Главен получател, който управлява и отговаря пряко за изпълнението на Програмата. Съгласно правилника на дейността на Националният координационен комитет при подготовка на проект за искане на продължаване на финансирането се номинира същият Главен получател. По Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН” Главен получател е Министерство на здравеопазването.
Но също така се дава възможност за писмени предложения към Секретаря на комитета за алтернативен Главен получател, който да отговаря на минималните изисквания и отговорности, определени от Глобалния Фонд, както следва:

Главният Получател носи отговорност за програмното управление и за финансовата отчетност на финансираните от Глобалния Фонд програми. Под ръководството на НКК България, отговорностите на Главния получател включват:

• Получаване и управление на финансирането от Глобалния Фонд;
• Изпълнението и надзора върху осъществяването на Програмата;
• Даването на ефективни разпореждания за изплащането на средства на под-получателите и изготвяне на план за годишен одит на дейността на под-получателите на безвъзмездната помощ; и
• Изготвяне на доклади за резултатите и поставяне на искания за допълнително изразходване на финансови средства.

Основните изисквания към Главния получател са следните:
А) Финансов мениджмънт и системи:
1) правилно отчитане на всички транзакции и баланси, включително и тези, произтичащи от Глобалния фонд;
2) отпускане на средства на под-получатели и доставчици по един навременен, прозрачен и ясен начин;
3) поддържане на адекватна система за контрол
4) изготвяне на надеждни и регулярни финансови документи

Б) Програмен мениджмънт:
1) Легален статус, който позволява влизането в споразумение за безвъзмездна помощ с Глобалния фонд;
2) Ефективно организационно лидерство, мениджмънт, прозрачно вземане на решения и прозрачни счетоводни системи;
3) Адекватна инфраструктура и информационни системи, които да подкрепят изпълнението на Предложението, включително мониторинг на изпълнението на под-получателите и други външни обекти по навременен и ясен начин;
и
4) Адекватна здравна експертиза и отговорност за превенцията, контрола и лечението на ХИВ/СПИН

В) Управление на под-получателите
1) Ефективна система за оценка на капацитета на под-получателите и предоставяне на техническа подкрепа при необходимост, с цел покриване на необходимия капацитет от всеки предложен под-получател да изпълнява дейностите по Програмата
2) Адекватна система за управление, която осигурява контрол на Главния получател върху изпълнението на програмата на ниво под-получател и улеснява ефективно и навременно изпълнение на дейностите и управление на ресурсите от под-получателите

Г)Управление на доставките – установен капацитет и механизъм за доставяне, съхраняване и разпределяне на здравни продукти съгласно изискванията и процедурите на Глобалния фонд

Д) Мониторинг и оценка:
1) събиране и отчитане на програмни данни с подходящи мерки за контрол на качеството;
2) изготвяне на редовни и достоверни програмни отчети;
3) предоставяне на данните с цел оценка и други проучвания.

Съгласно горепосочените критерии, обосновани писмени предложения за алтернативен Главен получател, следва да се представят в срок до 11.00 часа на 10 март 2011 г. на електронен адрес: aidsprogram@hdp.bg


=======================================

НАЦИОНАЛНИЯТ КООРДИНАЦИОНЕН КОМИТЕТ ЗА БОРБА СЪС СПИН И ТУБЕРКУЛОЗА – БЪЛГАРИЯ (НКК) ОТПРАВЯ ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОБОСНОВАНИ АЛТЕРНАТИВНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ИЗБОР НА ГЛАВЕН ПОЛУЧАТЕЛ ПО ПРОГРАМА „ПОДОБРЯВАНЕ НА КОНТРОЛА НА ТУБЕРКУЛОЗАТА В БЪЛГАРИЯ” ПРИ ИЗГОТВЯНЕТО НА ИСКАНЕ ЗА ПРОДЪЛЖАВАНЕ НА ФИНАНСИРАНЕТО ПРЕЗ ФАЗА 2 ЗА ПЕРИОДА 2010-2012

Глобалният фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария през м. юли 2009 г. покани България да кандидатства с Искане за продължаване на Финансирането през Фаза 2 на Програма „Подобряване на контрола на туберкулозата в България" по безвъзмездна помощ BUL-607-G02-T, одобрена за финансиране на тур 6-ти през 2006 г.


Съгласно установените процедури, Глобалният фонд одобрява проектите за период до пет години, с първоначален ангажимент за финансиране за първите две години (Фаза 1). Последващото решение за продължаване на финансирането за останалите години (Фаза 2) се основава на изпълнението през първоначалния период на финансиране и наличността на средства за Фаза 2.

Със заповед на министъра на здравеопазването бе сформирана работна група, която да подготви цялостен проект за кандидатстване. Официалното писмо-покана и всички документи по кандидатстването бяха преведени на български език и публикувани в електронните страници на Националния комитет (www.ncaids.government.bg) и на Министерство на здравеопазването (www.mh.government.bg)

Един от важните критерии при подготовката на документа е процеса по номиниране на Главен получател, който управлява и отговаря пряко за изпълнението на Програмата. Съгласно правилника на дейността на Националният координационен комитет при подготовка на проект за искане на продължаване на финансирането се номинира същият Главен получател. По Програма „Подобряване на контрола на туберкулозата в България” Главен получател е Министерство на здравеопазването.
Но също така се дава възможност за писмени предложения към Секретаря на комитета за алтернативен Главен получател, който да отговаря на минималните изисквания и отговорности, определени от Глобалния Фонд, както следва:
Главният Получател носи отговорност за програмното управление и за финансовата отчетност на финансираните от Глобалния Фонд програми. Под ръководството на НКК България, отговорностите на Главния получател включват:
• Получаване и управление на финансирането от Глобалния Фонд;
• Изпълнението и надзора върху осъществяването на Програмата;
• Даването на ефективни разпореждания за изплащането на средства на под-получателите и изготвяне на план за годишен одит на дейността на под-получателите на безвъзмездната помощ; и
• Изготвяне на доклади за резултатите и поставяне на искания за допълнително изразходване на финансови средства.
Основните изисквания към Главния получател са следните:
А) Финансов мениджмънт и системи:
1) правилно отчитане на всички транзакции и баланси, включително и тези, произтичащи от Глобалния фонд;
2) отпускане на средства на под-получатели и доставчици по един навременен, прозрачен и ясен начин;
3) поддържане на адекватна система за контрол
4) изготвяне на надеждни и регулярни финансови документи
Б) Програмен мениджмънт:
1) Легален статус, който позволява влизането в споразумение за безвъзмездна помощ с Глобалния фонд;
2) Ефективно организационно лидерство, мениджмънт, прозрачно вземане на решения и прозрачни счетоводни системи;
3) Адекватна инфраструктура и информационни системи, които да подкрепят изпълнението на Предложението, включително мониторинг на изпълнението на под-получателите и други външни обекти по навременен и ясен начин; и
4) Адекватна здравна експертиза и отговорност за превенцията, контрола и лечението на туберкулозата
В) Управление на под-получателите
1) Ефективна система за оценка на капацитета на под-получателите и предоставяне на техническа подкрепа при необходимост, с цел покриване на необходимия капацитет от всеки предложен под-получател да изпълнява дейностите по Програмата
2) Адекватна система за управление, която осигурява контрол на Главния получател върху изпълнението на програмата на ниво под-получател и улеснява ефективно и навременно изпълнение на дейностите и управление на ресурсите от под-получателите
Г)Управление на доставките – установен капацитет и механизъм за доставяне, съхраняване и разпределяне на здравни продукти съгласно изискванията и процедурите на Глобалния фонд
Д) Мониторинг и оценка:
1) събиране и отчитане на програмни данни с подходящи мерки за контрол на качеството;
2) изготвяне на редовни и достоверни програмни отчети;
3) предоставяне на данните с цел оценка и други проучвания.

Съгласно горепосочените критерии, обосновани писмени предложения за алтернативен Главен получател, следва да се представят в срок до 16.00 часа на 10 септември 2009 г. на електронен адрес: ccm_bul@mh.government.bg

==========================================

НАЦИОНАЛНИЯТ КООРДИНАЦИОНЕН КОМИТЕТ ЗА БОРБА СЪС СПИН И ТУБЕРКУЛОЗА – БЪЛГАРИЯ ОТПРАВЯ ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОБОСНОВАНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ИЗБОР НА ГЛАВЕН ПОЛУЧАТЕЛ ПО ПРОЕКТ „УКРЕПВАНЕ НА НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ПО ТУБЕРКУЛОЗА В БЪЛГАРИЯ” В ПРОЦЕСА НА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ В ТУР 8-МИ НА ГЛОБАЛНИЯ ФОНД ЗА БОРБА СРЕЩУ СПИН, ТУБЕРКУЛОЗА И МАЛАРИЯ

Глобалният фонд за фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария обяви процедура за кандидатстване с проекти на тур 8-ми с краен срок на представяне на предложенията за финансиране до 01.07.2008 г.
На 20.05.2008 год. Националният координационен комитет – България взе решение страната ни да кандидатства с предложениe за нов проект по Компонент „Туберкулоза” за финансиране в 8-ми тур пред Глобалния фонд.

Със заповед на министъра на здравеопазването д-р Евгений Желев бе сформирана работна група, която да изготви цялостен проект за кандидатстване по компонент „Туберкулоза”. В работната група участват 24 експерти в областта на контрола на туберкулозата, в управлението на програми, в работата с уязвимите групи, икономисти и представители от неправителствени организации. Всички документи по кандидатстването бяха преведени на български език и публикувани в електронните страници на Националния комитет (www.ncaids.government.bg), на Министерство на здравеопазването (www.mh.government.bg) и на Програма “Превенция и контрол на ХИВ/СПИН” (www.aidsprogram.bg)
Един от важните критерии при подготовката на документа е процеса по номиниране на Главен получател, който управлява и отговаря пряко за изпълнението на Програмата. Съгласно правилника на дейността на Националният координационен комитет – България при подготовка на проект за кандидатстване се отправят писмени предложения за Главен получател към Секретаря на комитета. Главният получател трябва да отговаря на минималните изисквания и отговорности, определени от Глобалния Фонд, както следва:
Главният Получател носи отговорност за програмното управление и за финансовата отчетност на финансираните от Глобалния Фонд програми. Под ръководството на НКК България, отговорностите на Главния получател включват:
• Получаване и управление на финансирането от Глобалния Фонд;
• Изпълнението и надзора върху осъществяването на Програмата;
• Даването на ефективни разпореждания за изплащането на средства на под-получателите и изготвяне на план за годишен одит на дейността на под-получателите на безвъзмездната помощ; и
• Изготвяне на доклади за резултатите и поставяне на искания за допълнително изразходване на финансови средства.

Основните изисквания към Главния получател са следните:
А) Финансов мениджмънт и системи:
1) правилно отчитане на всички транзакции и баланси, включително и тези, произтичащи от Глобалния фонд;
2) отпускане на средства на под-получатели и доставчици по един навременен, прозрачен и ясен начин;
3) поддържане на адекватна система за контрол
4) изготвяне на надеждни и регулярни финансови документи
Б) Програмен мениджмънт:
1) Легален статус, който позволява влизането в споразумение за безвъзмездна помощ с Глобалния фонд;
2) Ефективно организационно лидерство, мениджмънт, прозрачно вземане на решения и прозрачни счетоводни системи;
3) Адекватна инфраструктура и информационни системи, които да подкрепят изпълнението на Предложението, включително мониторинг на изпълнението на под-получателите и други външни обекти по навременен и ясен начин; и
4) Адекватна здравна експертиза и отговорност за превенцията, контрола и лечението на ХИВ/СПИН
В) Управление на под-получателите
1) Ефективна система за оценка на капацитета на под-получателите и предоставяне на техническа подкрепа при необходимост, с цел покриване на необходимия капацитет от всеки предложен под-получател да изпълнява дейностите по Програмата
2) Адекватна система за управление, която осигурява контрол на Главния получател върху изпълнението на програмата на ниво под-получател и улеснява ефективно и навременно изпълнение на дейностите и управление на ресурсите от под-получателите
Г)Управление на доставките – установен капацитет и механизъм за доставяне, съхраняване и разпределяне на здравни продукти съгласно изискванията и процедурите на Глобалния фонд
Д) Мониторинг и оценка:
1) събиране и отчитане на програмни данни с подходящи мерки за контрол на качеството;
2) изготвяне на редовни и достоверни програмни отчети;
3) предоставяне на данните с цел оценка и други проучвания.

Съгласно горепосочените критерии, писмени предложения за Главен получател по новия проект „Укрепване на Националната програма по туберкулоза в България”, следва да се представят в срок до 11.00 часа на 26 юни 2008 г. на електронен адрес: ccm_bul@mh.government.bg

========================================

НАЦИОНАЛНИЯТ КООРДИНАЦИОНЕН КОМИТЕТ ЗА БОРБА СЪС СПИН И ТУБЕРКУЛОЗА – БЪЛГАРИЯ ОТПРАВЯ ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОБОСНОВАНИ АЛТЕРНАТИВНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ИЗБОР НА ГЛАВЕН ПОЛУЧАТЕЛ ПО ПРОЕКТ „ПРЕВЕНЦИЯ И КОНТРОЛ НА ХИВ/СПИН” В ПРОЦЕСА НА УЧАСТИЕ В МЕХАНИЗЪМ ЗА ПРОДЪЛЖАВАНЕ НА ФИНАНСИРАНЕТО (ROLLING CONTINUATION CHANNEL)
Глобалният фонд за фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария отправи покана за участие на Националния координационен комитет България в Механизма за продължаване на финансирането на грант BUL-202-G01-H-00. Официалното писмо-покана и всички документи по кандидатстването бяха преведени на български език и публикувани в електронните страници на Националния комитет (www.ncaids.government.bg), на Министерство на здравеопазването (www.mh.government.bg) и на Програма “Превенция и контрол на ХИВ/СПИН” (www.aidsprogram.bg) Един от важните критерии при подготовката на документа е процеса по номиниране на Главен получател, който управлява и отговаря пряко за изпълнението на Програмата. Съгласно правилника на дейността на Националният координационен комитет при подготовка на проект за искане на продължаване на финансирането се номинира същият Главен получател. В момента Главен получател е Министерство на здравеопазването.
Но също така се дава възможност за писмени предложения към Секретаря на комитета за алтернативен Главен получател, който да отговаря на минималните изисквания и отговорности, определени от Глобалния Фонд, както следва:
Главният Получател носи отговорност за програмното управление и за финансовата отчетност на финансираните от Глобалния Фонд програми. Под ръководството на НКК България, отговорностите на Главния получател включват:
• Получаване и управление на финансирането от Глобалния Фонд;
• Изпълнението и надзора върху осъществяването на Програмата;
• Даването на ефективни разпореждания за изплащането на средства на под-получателите и изготвяне на план за годишен одит на дейността на под-получателите на безвъзмездната помощ; и
• Изготвяне на доклади за резултатите и поставяне на искания за допълнително изразходване на финансови средства.

Основните изисквания към Главния получател са следните:
А) Финансов мениджмънт:
1) правилно отчитане на всички транзакции и баланси, включително и тези, произтичащи от Глобалния фонд;
2) отпускане на средства на под-получатели и доставчици по един навременен, прозрачен и ясен начин;
3) изготвяне на редовни и достоверни финансови документи.
Б) Програмен мениджмънт:
1) Легален статус, който позволява влизането в споразумение за безвъзмездна помощ с Глобалния фонд;
2) Ефективно организационно лидерство, мениджмънт, прозрачно вземане на решения и прозрачни счетоводни системи;
3) Адекватна инфраструктура и информационни системи, които да подкрепят изпълнението на Предложението, включително мониторинг на изпълнението на под-получателите и други външни обекти по навременен и ясен начин; и
4) Адекватна здравна експертиза и отговорност за превенцията, контрола и лечението на ХИВ/СПИН
В) Управление на под-получателите
1) Ефективна система за оценка на капацитета на под-получателите и предоставяне на техническа подкрепа при необходимост, с цел покриване на необходимия капацитет от всеки предложен под-получател да изпълнява дейностите по Програмата
2) Адекватна система за управление, която осигурява контрол на Главния получател върху изпълнението на програмата на ниво под-получател и улеснява ефективно и навременно изпълнение на дейностите и управление на ресурсите от под-получателите
Г)Управление на доставките – установен капацитет и механизъм за доставяне, съхраняване и разпределяне на здравни продукти съгласно изискванията и процедурите на Глобалния фонд
Д) Мониторинг и оценка:
1) събиране и отчитане на програмни данни с подходящи мерки за контрол на качеството;
2) изготвяне на редовни и достоверни програмни отчети;
3) предоставяне на данните с цел оценка и други проучвания.


Съгласно горепосочените критерии, обосновани писмени предложения за алтернативен Главен получател, следва да се представят в срок до 12.00 часа на 26 март 2008 г. на електронен адрес: RCC@mh.government.bg

 
 
 
(C) 2006 Национален Комитет за профилактика на СПИН и полово предавани болести