начало

АКТУАЛНО


[11.04.2017 г.]

СЪС ЗАПОВЕД № РД-21-118/11.04.2017 Г. НА Д-Р ИЛКО СЕМЕРДЖИЕВ, ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ПО СОЦИАЛНИ ПОЛИТИКИ, МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО И ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ПО ПРЕВЕНЦИЯ НА СПИН, ТУБЕРКУЛОЗА И СПИ Е УТВЪРДЕНА

ПРОЦЕДУРА

ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ПО ПРЕВЕНЦИЯ НА СПИН, ТУБЕРКУЛОЗА И СЕКСУАЛНО ПРЕДАВАНИ ИНФЕКЦИИ ПО ЧЛ. 5, АЛ. 5 ОТ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 250 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2014 Г.

Препратка към Министерство на здравеопазването

Процедура >>> pdf


[07.10.2014 г.]

УТВЪРДЕНА ПРОЦЕДУРА ЗА

ИЗБОР НА ЧЛЕНОВЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ПО ПРЕВЕНЦИЯ НА СПИН, ТУБЕРКУЛОЗА И СЕКСУАЛНО ПРЕДАВАНИ ИНФЕКЦИИ ПО ЧЛ. 5, АЛ. 5 ОТ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 250 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2014 Г. ЗА ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ КОМИТЕТ ПО ПРОФИЛАКТИКА НА СПИН И ПОЛОВО ПРЕДАВАНИ БОЛЕСТИ В НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ ПО ПРЕВЕНЦИЯ НА СПИН, ТУБЕРКУЛОЗА И СЕКСУАЛНО ПРЕДАВАНИ ИНФЕКЦИИ

Процедура >>> pdf

[26.09.2014 г.]
НАЦИОНАЛНИЯТ СЪВЕТ ПО ПРЕВЕНЦИЯ НА СПИН, ТУБЕРКУЛОЗА И СЕКСУАЛНО ПРЕДАВАНИ ИНФЕКЦИИ КЪМ МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

О Б Я В Я В А

ПОКАНА ЗА ПОДАВАНЕ НА ОБОСНОВАНИ АЛТЕРНАТИВНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ИЗБОР НА ГЛАВЕН ПОЛУЧАТЕЛ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ С КОНЦЕПТУАЛНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ /CONCEPT NOTE/

С писмо от 12 март 2014 г. г-н Марк Елдън-Едингтон, Директор „Управление на Програми“ на Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария изпрати уведомително писмо до членовете на Националния съвет по превенция на СПИН, туберкулоза и СПИ с условията за кандидатстване по Новия модел на финансиране на Глобалния фонд („New Funding Model”).
Съгласно условията на Глобалния фонд, Националният съвет по превенция на СПИН, туберкулоза и СПИ може да подаде искане за финансиране на дейности по превенция и контрол на туберкулозата в страната под формата на концептуално предложение за финансиране (“concept note”) при условие, че държавата докаже 60% финансово участие по проблемите на заболяването.
С въвеждането на Новия модел на финансиране, продължителността на изпълнението на безвъзмездната помощ е за период от три години.
Документацията, свързана с Новият модел на финансиране на Глобалния фонд е достъпна на следния адрес http://www.theglobalfund.org/en/fundingmodel/single/applicationmaterial/
Членовете на Националния съвет по превенция на СПИН, туберкулоза и СПИ одобриха датата 15 октомври 2014 г. за кандидатстване пред Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария с концептуално предложение за финансиране на дейности, свързани с контрола на туберкулозата в България, съгласно новия модел за финансиране.
Подготовка на проектните документи за изготвяне на концептуално предложение за кандидатстване и оценка на подадените идейни предложения е възложена на експертна работна група, която е сформирана със заповед нa заместник-председателa на Националния съвет по превенция на СПИН, туберкулоза и сексуално предавани инфекции.
Един от важните критерии при подготовката на Концептуално предложение е процеса по определяне на Главен получател, който да управлява и отговаря пряко за изпълнението на бъдещата Програма. В момента Главен получател на средства в страната е Министерство на здравеопазването.
Съгласно писмо № ЕЕСА/SI/270-04/09/2014 от г-жа Сандра Ирбе, портфолио мениджър за България към Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария до министъра на здравеопазването, са получени указания за подготовката на Концептуалното предложение на страната. Според указанията, когато настоящият Главен получател е оценяван с рейтинг „А” или “B1” при изпълнението на грантове, процесът за избор на нов Главен получател не е задължителен.
До момента, Министерство на здравеопазването, в качеството си на Главен получател, е получавало предимно оценки “B1” при изпълнението на BUL-809-G03-T Програма „Укрепване на националната програма по туберкулоза в Република България”

Минималните изисквания и отговорности към Главния получател са:

Главният получател носи отговорност за програмното управление и за финансовата отчетност на финансираните от Глобалния Фонд програми. Под ръководството на Националния съвет по превенция на СПИН, туберкулоза и СПИ, отговорностите на Главния получател включват:
• Получаване и управление на финансирането от Глобалния Фонд;
• Изпълнението и надзора върху осъществяването на Програмата;
Даването на ефективни разпореждания за изплащането на средства на под-получателите и изготвяне на план за годишен одит на дейността на под-получателите на безвъзмездната помощ; и
• Изготвяне на доклади за резултатите и поставяне на искания за допълнително изразходване на финансови средства.

А) Финансов мениджмънт:

1) правилно отчитане на всички транзакции и баланси, включително и тези, произтичащи от Глобалния фонд;
2) отпускане на средства на под-получатели и доставчици по един навременен, прозрачен и ясен начин;
3) изготвяне на редовни и достоверни финансови документи.

Б) Програмен мениджмънт:

1) Легален статус, който позволява влизането в споразумение за безвъзмездна помощ с Глобалния фонд;
2) Ефективно организационно лидерство, мениджмънт, прозрачно вземане на решения и прозрачни счетоводни системи;
3) Адекватна инфраструктура и информационни системи, които да подкрепят изпълнението на Предложението, включително мониторинг на изпълнението на под-получателите и други външни обекти по навременен и ясен начин;
4) Адекватна здравна експертиза и отговорност за превенцията, контрола и лечението на туберкулоза

В) Управление на под-получателите:

1) Ефективна система за оценка на капацитета на под-получателите и предоставяне на техническа подкрепа при необходимост, с цел покриване на необходимия капацитет от всеки предложен под-получател да изпълнява дейностите

2) Адекватна система за управление, която осигурява контрол на Главния получател върху изпълнението на програмата на ниво под-получател и улеснява ефективно и навременно изпълнение на дейностите и управление на ресурсите от под-получателите

Г)Управление на доставките – установен капацитет и механизъм за доставяне, съхраняване и разпределяне на здравни продукти съгласно изискванията и процедурите на Глобалния фонд

Д) Мониторинг и оценка:
1) събиране и отчитане на програмни данни с подходящи мерки за контрол на качеството;
2) изготвяне на редовни и достоверни програмни отчети;
3) предоставяне на данните с цел оценка и други проучвания.

Съгласно горепосочените критерии, обосновани писмени предложения за алтернативен Главен получател, следва да се представят в срок до 10.00 ч. на 01.10.2014 г. на електронен адрес: tbprogram@hdp.bg

Срокът за подаване на обосновани писмени предложения за алтернативен Главен получател се удължава до 10.00 ч. на 08.10.2014 г. (сряда)

04.09.2014 г.
Покана за подаване на идейни предложения за подготовка на концептуално предложение пред Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария

НАЦИОНАЛНИЯТ СЪВЕТ ПО ПРЕВЕНЦИЯ НА СПИН, ТУБЕРКУЛОЗА И СЕКСУАЛНО ПРЕДАВАНИ ИНФЕКЦИИ КЪМ МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
обявява

Процедура и критерии за разглеждане на идейни предложения при подготовката на концептуално предложение за финансиране на дейности, свързани с контрола на туберкулозата в Република България, съгласно новия модел за финансиране, въведен от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария

За повече информация - натиснете тук
и тук.

Покана към НПО на територията на община София за заявяване на интерес за участие в изпълнението на Прогр.„Превенция и контрол на ХИВ/СПИН”,компонент 7„Намаляване на уязвимостта към ХИВ на младите хора в най-голям риск(15-24 г.)чрез увеличаване на обхвата на услугите и програмите,насочени към младите хора”за провеждане на кампания за застъпничество за законодателна промяна по отношение на осигуряването на достъп на младите в българското училище до сексуално здравно образование,базирано на жизненоважни умения

За повече информация, натисни тук!

Покана към НПО за заявяване на интерес за участие в изпълнението на Прогр.„Превенция и контрол на ХИВ/СПИН”,компонент 7„Намаляване на уязвимостта към ХИВ на младите хора в най-голям риск(15-24 г.)чрез увеличаване на обхвата на услугите и програмите,насочени към младите хора”на територията на област Русе

За повече информация, натисни тук!

Покана към неправителствени организации за заявяване на интерес за участие в изпълнението на Програма „Укрепване на Националната програма по туберкулоза в България”, Компонент 4 „Разширяване на достъпа до грижи за туберкулоза за групите във висок риск – бежанци и търсещи убежище; имигранти; млади хора в риск; инжекционно употребяващи наркотици; лица с алкохолна зависимост”:
· за „млади хора в риск” на територията на област Русе;
· за „бежанци” на територията на община Свиленград;
· за „имигранти” на територията на гр. София


За повече информация, натисни тук!

ПОКАНА към неправителствени организации на територията на община София за заявяване на интерес за участие в изпълнението на Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН”,компонент7 „Намаляване на уязвимостта към ХИВ на младите хора в най-голям риск(15-24г.)чрез увеличаване на обхвата на услугите и програмите,насочени към младите хора”за провеждане на кампания за застъпничество за законодателна промяна по отношение на осигуряването на достъп на младите в българското училище до сексуално здравно образование,базирано на жизненоважни умения

За повече информация, натисни тук!

ПОКАНА към лечебни заведения за заявяване на интерес за осъществяване на програми за лечение с агонисти и агонисти-антагонисти на лица зависими към опиоиди, в рамките на компонент 4 на Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН” на територията на град София

За повече информация, натисни тук!

ПОКАНА към лечебни заведения за заявяване на интерес за осъществяване на програми за лечение с агонисти и агонисти-антагонисти на лица зависими към опиоиди,в рамките на компонент 4 на Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН” на територията на град Видин

За повече информация, натисни тук!

[26.02.2013] ПОКАНА към Програма „Укрепване на Националната програма по туберкулоза в България”, Компонент 5 „Разширяване на обхвата на ефикасни грижи за превенция и контрол на туберкулозата в ромска общност”: · за „ромска общност” на територията на област Сливен

За повече информация, натисни тук!

[04.09.2014 г.]
Покана за подаване на идейни предложения за подготовка на концептуално предложение пред Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария

НАЦИОНАЛНИЯТ СЪВЕТ ПО ПРЕВЕНЦИЯ НА СПИН, ТУБЕРКУЛОЗА И СЕКСУАЛНО ПРЕДАВАНИ ИНФЕКЦИИ КЪМ МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

обявява

Процедура и критерии за разглеждане на идейни предложения при подготовката на концептуално предложение за финансиране на дейности, свързани с контрола на туберкулозата в Република България, съгласно новия модел за финансиране, въведен от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария

За повече информация:
в сайта на Министерство на здравеопазването натиснете тук
в сайта на Програма „Подобрябане на контрола на туберкулозата в България" тук.

 
 
 
(C) 2006 Национален Комитет за профилактика на СПИН и полово предавани болести